مُنتــدى مــديري أقســام الخدمــات الإجـتمــاعيـة الـعــرب
                        

                       פורום   מנהלי   מחלקות   רווחה   בקרב   האוכלוסיה   הערבית
 
                            Association of Social Service Heads for  Arab Communities

מונה:

بريد إلكتروني
ד. אלקטרוני

gmail.com

hotmail.com 

walla.com

yahoo.com 

bezeqnit.net 

www.012.net.il 

דף הבית >> ימי עיון >> פעילות הפורום בשנת 2009
 

 פעילות הפורום במשך שנת 2009  

להלן חלק מהפעילות שלנו בשנת 2009 שבודאי חלק ממנה היה המשכיות לפעילות שלנו משנת 2008 וחלקים מהתוכנית שאנו מתכננים אותה יימשכו ויתבצעו במהלך שנת 2010 . אנו בפורום מושיטים את ידינו לכל ארגון או משרד או עמותה לשיתוף פעולה בונה להשגת מטרות העמותה והפורום :

א) מאז סוף שנת 2008 ותחילת שנת 2009 פעל הפורום מול שר הרווחה ומנכ"ל המשרד, ועדת ההקצאות של המשרד לשינוי הנוסחה להקצאת משרות לעובדים הסוציאליים, לצורך קידום הנושא, הפורום נפגש עם השר, המנכ"ל ויועצי השר מצד אחד ומצד שני הוא גם פעל בתקשורת והצביע על מצוקות העובדים הסוציאליים והלחץ בו הם שרויים. הפורום ערך סקר צרכים ארצי ובו התברר שעובד סוציאלי במגזר הערבי מטפל ביותר מ 300 משפחות וגם ניצל הדוחות שפורסמו ע"י המשרד והמוסד לביטוח לאומי על העוני ע"מ להצביע על המצוקה שמולה עובד העו"ס במגזר הערבי. נתונים אלו הובאו ע"י הפורום בפני ועדת ההקצאות האחראית על קביעת הקריטריונים להקצאת מ שרות עו"סים למחלקות , הנתונים שהועברו לוועדה היו בנויים מסקר מקצועי ומסודר שנערך ע"י הפורום בקרב עובדי המחלקות, דבר ששכנע חברי הוועדה לערוך שינויים בקריטריונים להקצאת כוח אדם שיוביל לנוסחה חדשה יותר צודקת ושוויונית, בעקבות הפעילות הנחרצת של נציגי הפורום בקרב הוועדה הזאת השתנו הקריטריונים והפרמטרים לחלוקת התקנים . והנוסחה החדשה הייתה יותר שקופה ובנויה על נתונים מהשטח.

בעקבות המעורבות של הפורום היה הישג מרשים בוועדה והיה שינוי בראייה לצרכים ולמעורבות הדרג הפוליטי שר ומנכ"ל לעשות אפליה מתקנת בקרב העו"סים מהמגזר הערבי.

בשנת 2009 יצאה הנוסחה החדשה לחלוקת תקנים לאור והייתה יותר שקופה ושוויונית ופורסמה באמצעות התע"ס לכל העו"סים וע"פי הנוסחה החדשה נהנה המגזר הערבי מהרבה תקנים ועו"סים, המעורבות של הפורום בשני המישורים הפוליטי והתקשורתי מצד אחד והמקצועי מצד שני הובילה לכך ש80% מהתקנים שחולקו במשרד לעו"סים לשנת 2009 חולקו למגזר הערבי כאפליה מתקנת.

ב) פרויקט "עם הפנים לקהילה" שיזם אותו הפורום, פרויקט זה מיועד לאוכלוסיית הילדים  בסיכון , אשר באמצעותו במקום להוציא את הילדים לסידור חוץ ביתי אפשר לבנות להם תוכניות טיפול בקהילה.היות והמגזר הערבי לא הוציא ילדים מחוץ לבית לפנימיות, הוא במשך שנים רבות לא ניצל תקציב זה, לאחרונה השתנתה עמדת המשרד בנושא, והוא אפשר למחלקות להמיר מכסות הסידור החוץ ביתי לכסף שניתן לנצלו להקמת שירותים בקהילה לילדים בסיכון בעקבות שינוי המדיניות החלו פניות מהמגזר הערבי להשתלב בתוכנית דבר שלא התאפשר כי לא היה לנו מכסות בכלל ואז הייתה הדרישה של הפורום להעביר לנו את הנוסחה שדרכה הוא מקצה מכסות למחלקות הנושא טופל ע"י בג"ץ שיזם אותו הפורום ואז השתנו הקריטריונים להקצאת מכסות וזכינו להכניס נציג מטעם הפורום לוועדת ההקצאות ושונו הקריטריונים וזכינו למכסות במשך כחמש שנים שדרכם אפשר לפתח תוכניות בשטח, הועברו המכסות למחלקות אך לא הייה אפשרות לנצלם בפועל מכיוון שהמשרד הגביל את ההמרה ל 20% מסך כל המכסות והשאר אם לא ינוצל לסידור חוץ ביתי (פנימיות) יוחזר למשרד, מאבקו של הפורום בשלב הראשון הצליח בשינוי נוסחת ההקצאה ובהעלאת מספר המכסות במחלקות, אך טרם התאפשר ניצול אמיתי ויעיל למכסות שדרכם אנו נפתח שירותים לילדים בסיכון בקהילה. השלב השני שהמשיך הפורום להיאבק ע"מ להשיגו הוא העלאת אחוז ההמרה או הקמת פנימיות יום במגזר הערבי, שני היעדים כמעט והושגו, היום מתקדם מו"מ רציני להקמת פנימיות יום שדרכם אפשרי לנצל המכסות לסידור חוץ ביתי וגם מאבקו של הפורום הצליח בהעלאת אחוז ההמרה מ 20% ל 30%, הפורום פעל מול השר, המנכ"ל והשירות לילד ונוער ובנה שותפות עם הגופים והפיקוח במשרד להשגת יעד העלאת אחוז ההמרה, הפורום אסף נתונים מקרב המחלקות וערך סקר צרכים שתאם כנתונים הנמצאים בידי המשרד והתברר מהסקר שערך המחוז בצפון הוא 25  מליון ₪ מוחזרים מדי שנה מהמכסות שלא נוצלו בגלל ההגבלה (מהמגזר הערבי) אל המשרד, הפורום פנה באמצעות היועץ המשפטי שלו למשרד הרווחה, הפעיל נציגיו בשלטון המקומי האיגוד העו"סים בארגון המנהלים הארצי בעקבות הלחצים האלו שהופעלו ע"י הפורום התקבלה החלטה חריגה מהמנכ"ל והמשרד לאפשר למחלקות במגזר הערבי לנצל את המכסות עד 30% מהמכסות המאושרות, החלטה זו לא מספקת ודורשת מהפורום להמשיך במאבקו עד להשגת יעדיו, אך בכל זאת החלטה זו טובה מאוד לאוכלוסייה צורכת השירות מצד אחד ואפשרה למנהלים ולעובדים לפתח שירותים בקהילה לאוכלוסיית הילדים בסיכון.

ג)  תינוקות וילדים בני המגזר הערבי היו מקופחים מול בני גילם מהמגזר היהודי בגלל סיבות רבות אך בעקבות חקיקת חוק המעונות השיקומיים הם זכאים היום לשירות זה עפ"י החוק אך יישום החוק דורש מהרשות המקומיות להסיע את הילדים למעונות אלו, האם והאם המצב הכלכלי של הרשויות הערביות קשה מאוד הם לא יכלו לשלם בעד ההסעות והילדים לא קיבלו את השירות ונשארו בבתים, הפורום ערך סקר צרכים בקרב האוכלוסייה הערבית ומצא כיותר מ25 רשות מקומית לא יכולות לשלם עבור ההסעות למעונות היום, הפורום פנה בנתון זה למשרד הרווחה לאגף לארגון ומנהל ופעל נמרצות לשינוי במערכת התשלומים של המשרד שתאפשר תשלום ישיר למסיעים באמצעות מערכת החשבונות של המשרד הפורום נאבק במחצית הראשונה מול המשרד לעריכת השינוי הדרוש ולאחר מאבק זה באה התוצאה הרצויה שהמשרד נערך ושינחה במערכת התשלומים שלו ואפשר תשלום ישיר באמצעותו למסיעים ובכך עלו מספר התינוקות והילדים הזקוקים לשירות זה בקרב האוכלוסייה הערבית, הפעילות הנמרצת של הפורום והצפת המשרד בפניות של כמעט כל הרשויות הערביות לשינוי שטח ומדיניות התשלומים להסעות לילדים הניבה פירות ומספר הנהנים מהשירות עלה בצורה משמעותית וזה התבטא בתקציבים לסידור במעונות יום שיקומיים במגזר הערבי.

ד)  תוכנית הרפורמה למחלקות לשירותים חברתיים הוקמה ע"י המשרד וזאת לאור הדרישה של השטח, ועפ"י דרישות מקצועיות של מקצועות העו"ס. הייתה לפורום מטרה ברורה שהוא מאוד מעוניין להשתלב ולהביע את עצמו ואת צרכיו ודרישותיו בפני הוועדה הראשית שהוקמה ע"י השר. הפורום פנה לשר וביקש ממנו לשלב יותר מנציג מטעמו בוועדה הראשית פניית הפורום התקבלה בחיוב , הנושא נידון בהנהלת הפורום וגובשו הצעות שהועברו ע"י הנציג לוועדה הראשית, הפורום ייצג את האינטרסים של האוכלוסייה הערבית ובקשת הפורום שהרפורמה המוצעת תתייחס לייחודו של המגזר הערבי והפורום היה כמעט שותף בכל תת- הוועדות שהוקמו לצורך העניין ואפילו דאג להקמת תת- וועדה למחלקות קטנות ואכך הוקמה ועדה כזאת משותפת לישובים ערביים ויהודים קטנות. הפורום באמצעות נציגו בוועדה הראשית ובאמצעות תת הוועדה למחלקות קטנות העביר המלצותיו לרפורמה הדרושה, והמעורבות של הפורום בענייו הניבה פירות כאשר ההמלצות של הפורום ותת הוועדה שהקים התקבלו בתוכנית הוועדה הראשית שהגישה את המלצותיה לשר לשם עריכת הרפורמה במחלקות לשירותים חברתיים.

ה) ע"מ להעלאת את המודעות סביב נושאים שונים דחופים, הפורום יוצר שותפות עם גופים וארגונים לקידום רעיונותיו והשקפותיו המקצועיות ולשם העלאת המודעות של האוכלוסיות צורכות הטיפול, לקידום יעד זה הפורום ערך ימי עיון עם " מרכז טפולה" לקדום אוכלוסיית הנכים שהוזנחה ונמצאת בשולי החברה, ימי העיון בעיקר היו לעובדים כדי להכשירם לתחום ולאפשר להם לרכוש מיומנות וידע לקידום שירותים לאוכלוסיית הנכים שמטופלת ע"י המחלקות לשירותים חברתיים.

ו) היות והפורום הוא מייצג את האוכלוסייה הפלסטינית בפנים הוא אינו יכול לא יוכל להתנער מהאחריות ההומניטאריות והאנושיות כלפי אחיו שנפגעו בעזה, לפורום יש מטרה לשמור על קשרים עם הארגונים ההומניטאריים בעזה ובשטחים לכן הפורום יצר שותפות עם הגופים ההומניטאריים והגופים לזכויות האדם והרשויות הערביות וועדת המעקב במטרה לשמור על מעמדו ומרכזיותו בסיוע בפרט, מעורבות הפורום הזאת מעלה את מניותיו ומשפרת את תדמיתו בקרב האוכלוסייה הערבית הפלסטינית בפנים ובחוץ. זו שאיפתו של הפורום להיות המייצג לצדק חברתי בכל מקום.

ז)  פעולתו של הפורום הסתעפו ורבו וכל הפועלים בו פועלים בהתנדבות חוץ מרכזת הפורום 75% משרה, נציגיו בוועדות מחויב לקדם פרויקטים נזקקותו ליועצים בתחומים שונים, ויועצים משפטיים, כלכלנים, סוקרים וכו' דורש מהפורום הוצאות רבות לכן ולשם התמקצעותו והתמסדותו כגוף המטפל באוכלוסיה צורכת שירותי רווחה היחידי במגזר הערבי דורש כספים רבים לשם כך הפורום מינה מגייס כספים מקצועי לפורום שמסייע בקידום רעיונותיו והשקפות עולמו הנגזרות מהשטח בתחום הרווחה.

ח)  הפורום לאחרונה עורך פגישות אינטנסיביות עם השירות לילד ונוער להצעת תוכניות חלופיות שדרכם תהיה אפשרות לנצל מכסות הסידור חוץ ביתי לילדים בסיכון, גובשו כשלוש או ארבע תוכניות ארציות המותאמות למגזר הערבי, תוכניות אלו יאושרו ע"י המשרד וטרם התחיל הביצוע בהם, הפורום נפגש עם אנשי מקצוע במשרד להתאמת ושדרוג תוכניות שיהיו מופעלות במשרד ולהתאמתם למגזר הערבי וגם גובש רעיונות חדשות שבאמצעותם ניתן לנצל מכסות הסידור החוץ ביתי בפרויקטים בקהילה, זה מאבקו של הפורום לקידום תוכניות התואמות את צרכי הילדים בסיכון במגזר הערבי.

ט)  במישור הפוליטי תקשורתי הפורום בוועדות ה כנסת השונות ומעלה נושאים לדיונים על סדר היום הציבורי, הנושאים מועלים לאנשי תקשורת, לחברי הכנסת ובכל מקום שניתן במטרה לסנגר על האוכלוסיות החלשות הנמצאות בטיפול מחלקות הרווחה, ולדאוג למימוש השוויון והעלאת מעמד הפורום כגוף ייצוגי ומקצועי לאוכלוסיות הנמצאות בטיפול משרד הרווחה.

י)  אחד היעדים החשובים של הפורום הוא ליצור שותפות עם הנהלת המשרד והמחוז, הפיקוח בשטח כאגפים של המשרד, שותפויות אלו מאוד מסייעות לפורום והם כגון כלי העומד בפני הפורום לקידום מטרותיו, לקבלת אינפורמציה ולהעברת רעיונות בכל מיני צינורות וצורות למשרד הרווחה וממנו שותפות אלו נעשים באמצעות מפגשים עם עובדים בכירים ומנהלי אגפים במשרד הרווחה, מפגשים אלו משרתים את הפורום ומסייעים לו מצד אחד ומצד שני באמצעותם אנחנו מעבירים השקפותינו ומחשבותינו המקצועיות למשרד. וחשוב לציין שבאמצעותם אנו עושים תהליך הסברה מסיבי וחיוני מאוד להכנת המשרד לקבלת ראייתנו המקצועית.

יא)  שמירה על קשר הדוק עם ארגונים פעילים עם ארגונים פעילים כמו:הקרן החדשה לישראל, קרן אברהם, משאבים, הקרן הישראלית לטראומה, שתי"ל, עדאלה, מרכז מוסאווא והמרכז לפלורליזם יהודי ועוד ארגונים פעילים אחרים על מנת לתאם דרכי פעולה עתידיים.

ואנו פועלים כיום על תכנון כנס הפורום השנתי שאמור להתקיים במהלך חודש 12/2009 .

פורסם בחודש 11/2009 

חזרה לדף הבית

 


+ הוסף תגובה חדשה
תגובות:
Loading בטעינה...

Go Back  Print  Send Pageלהצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 


 ص .ب.  1043  إكسال  16920 - تلفون -  0503133766 - טלפון – ת.ד.  1043  איכסאל  16920
P.O.B  1043 – Iqsal  – Israel 16920 Tel : + 972-50-3133766 
 ج. م  –  ע.ר  -   Non-Profit No.  580414936 
לייבסיטי - בניית אתרים